Algemene Voorwaarden Blueprntd

Blueprntd is een bedrijf gespecialiseerd in illustratie en lettering. Mijn werk bestaat grotendeels uit handwerk in autonome of digitale vorm. Hier stop ik veel tijd en liefde in. Om zo goed mogelijk aan je wensen te voldoen heb ik mijn ontwerpproces opgedeeld in een aantal fases die mijn werk efficiënt en onze samenwerking zo gemakkelijk mogelijk maken.

HET PROCES

BRIEFING

Ik begin een project graag eerst met een kennismakingsgesprek waarin je me vertelt waar ik je mee kan helpen. Ik stuur je vervolgens een passende offerte met deze Algemene Voorwaarden toe die je ondertekend naar mij terug kan sturen.

AANBETALING

Nadat ik je ondertekende offerte per e-mail of per post heb ontvangen, stuur ik je een deelfactuur toe voor een 50% aanbetaling van het totaalbedrag. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden. Een aanbetaling is meestal van toepassing bij projecten boven €1000 en/of wanneer er extra materiaal- of drukkosten aan verbonden zijn.

EERSTE SCHETSFASE

Na ontvangst van de aanbetaling start ik met de eerste schetsfase. In deze fase maak ik een aantal schetsen waar je uit kan kiezen. Deze schetsen zijn een ruwere weerspiegeling van het beoogde eindproduct. Ze bestaan vaak uit een potloodschets die niet in detail is uitgewerkt met waar mogelijk een aantal kleurvoorstellen.
Wanneer ik klaar ben met de schetsfase, stuur ik je de schetsen toe en bespreken we deze. Dit is het enige moment waarop wijzigingen nog gemaakt kunnen worden op het ontwerp en de kleurvoorstellen. Twijfel niet om dit bij mij aan te geven, hoe eerder hoe beter en hoe gedetailleerder hoe nóg beter. Je hebt hier 5 werkdagen de tijd voor. Het gaat er uiteindelijk om dat jij blij bent met het uiteindelijke ontwerp. Het zou zonde zijn als ik de schets uitwerk tot iets wat niet lijkt op wat je had verwacht. Ontvang ik je feedback niet binnen 5 dagen? Dan kan ik de afgesproken opleverdatum niet garanderen.

TWEEDE SCHETSFASE

Aan de hand van jouw feedback scherp ik de schets aan in de tweede schetsfase en bespreek ik uiteindelijk of dit helemaal in lijn is met je verwachtingen. Als er hierna alsnog behoefte is aan een derde schetsfase voordat ik de schets ga uitwerken, dan volgt hierop een extra vergoeding voor een vast uurtarief. Ook na de tweede schetsfase heb je 5 werkdagen de tijd om de schets te accorderen of een derde schetsfase aan te vragen. Mocht dit niet lukken binnen 5 werkdagen, dan kan ik de afgesproken opleverdatum niet garanderen.

ONTWERPFASE

Wanneer ik een goed idee heb van waar het ontwerp naartoe moet gaan start de ontwerpfase, waarin ik de schets verder uitwerk naar zijn definitieve vorm. Ik stuur je het ontwerp vervolgens in lage resolutie toe, waarna je weer 5 werkdagen de tijd hebt om dit te accorderen.
Er worden in principe geen aanpassingen meer gedaan na de ontwerpfase. Voor kleine aanpassingen, zoals een kleurcorrectie of minimale wijzigingen in compositie (mits het gaat om een digitaal bestandsvorm) vraag ik een extra vergoeding voor een vast uurtarief.

AFRONDFASE EN OPLEVERING

Na de ontwerpfase volgt de laatste fase waarin ik het ontwerp verzendklaar maak en zorg ik ervoor dat je de creatie ontvangt in zijn definitieve vorm. Dit kan betekenen dat ik het ontwerp als digitale bestanden naar je toe stuur in de juiste bestandsvormen, welke gespecificeerd staan in de offerte. Een tweede optie is dat het ontwerp naar de drukker gaat en dat ik je dit daarna toestuur. Dit laatste scenario neemt uiteraard meer tijd in beslag en daarvan ben ik afhankelijk van de levertijden van mijn printpartner.

EINDFACTUUR

Na de oplevering ontvang je van mij voor het resterende bedrag een tweede en laatste deelfactuur. Hierin kunnen eventuele extra kosten die in de loop van het proces zijn gemaakt, en overlegd, meegenomen zijn. Deze tweede deelfactuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden.

DE KLEINE LETTERTJES

 1. INLEIDING

  1. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Blueprntd het recht om wijzigingen toe te passen op prijzen en levertijden. Bij ingrijpende wijzigingen zal Blueprntd daarover eerst met je in overleg treden.
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
  3. Blueprntd = Ik, wij, Joëlle Lemmers. Ik werk onder de naam Blueprntd.
  4. De Klant = Je of jij, degene die aan mij de opdracht verstrekt.
 2. BRIEFING

  1. De briefing is een vrijblijvende fase in het proces waaraan geen kosten zijn verbonden.
  2. Aan de briefing kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Je contactgegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen.
 3. OFFERTE

  1. De offerte is geldig tot 21 dagen na dagtekening.
  2. De prijzen op de offerte wijzigingen, schrijf- en drukfouten voorbehouden.
 4. FACTUREN

  1. Bij sommige projecten kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere deelfacturen. Een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag en een laatste eindfactuur met het resterende bedrag van het totaalbedrag incl. eventuele bijkomende kosten.
  2. De prijzen op de factuur wijzigingen, schrijf- en drukfouten voorbehouden.
  3. De Klant heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  4. Wanneer de eindfactuur niet binnen 14 dagen na oplevering wordt overgemaakt, wordt een herinnering verstuurd met de vraag deze binnen 5 werkdagen alsnog over te maken. Als ook dan de factuur niet is betaald, zal incasso worden gestart waarbij de kosten (incassokosten en de wettelijke (handels)rente) voor rekening van de Klant komen.
 5. EERSTE EN TWEEDE SCHETSFASE

  1. De Klant heeft per schetsfase 5 werkdagen de tijd om feedback te geven op de toegestuurde schetsen uit de eerste en tweede schetsfase.
  2. Mocht de Klant binnen deze tijd Blueprntd niet van feedback kunnen voorzien, dan kan de afgesproken opleverdatum niet gegarandeerd worden en moet er een nieuwe opleverdatum afgesproken worden. Blueprntd is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging.
 6. EVENTUELE EXTRA SCHETSFASES EN FEEDBACKRONDES

  1. Wanneer er behoefte is aan meer dan de twee inbegrepen schetsfases en feedbackrondes, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht met een vast uurtarief.
 7. ONTWERPFASE

  1. De Klant heeft 5 werkdagen de tijd om een eindakkoord te geven op het toegestuurde ontwerp.
  2. Mocht de Klant binnen deze tijd Blueprntd geen akkoord hebben gegeven, dan kan de afgesproken opleverdatum niet gegarandeerd worden en moet er een nieuwe opleverdatum afgesproken worden. Blueprntd is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging.
 8. EVENTUELE AANPASSING NA ONTWERPFASE

  1. Eventuele kleine aanpassingen, zoals een kleurcorrectie of minimale wijzigingen in compositie (mits het gaat om een digitaal bestandsvorm) worden extra kosten voor in rekening gebracht voor een vast uurtarief.
  2. Mocht de Klant echter een aanpassing wensen welke niet in de eerdere schetsfases aangekaart konden worden, zal Blueprntd met een voorstel op maat komen, welke een extra schetsfase en ontwerpfase kunnen vereisen waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht voor een vast uurtarief.
 9. AFRONDFASE EN OPLEVERING

  1. Blueprntd zorgt voor verzending van het eindproduct bij de Klant. Blueprntd is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens verzending.
  2. De Klant houdt rekening met het feit dat de kleur van het ontwerp na productie kan afwijken van de kleuren van andere (met andere technieken geproduceerde) drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf geprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de Klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
 10. VERANDERING OPDRACHT

  Een situatie kan ontstaan dat de opdracht gedurende het proces verandert. In één van onderstaande situaties behoud Blueprntd het recht extra kosten te rekenen welke doorberekend worden in de eindfactuur:
  1. De doeleinden verbreden waarmee een groter publiek met het eindproduct in aanraking zal komen, zoals bijvoorbeeld het inzetten voor een advertentie;
  2. Er kan behoefte zijn aan meer dan de twee inbegrepen schetsfases;
  3. De materiaalkosten lopen op tijdens het proces door invloeden van buitenaf;
  4. De opdracht is dusverre verandert dat deze niet meer in lijn is met de briefing, in dit geval zal de offerte aangepast worden.
 11. ANNULERING OPDRACHT

  1. Hoewel ik mijn uiterste best doe een ontwerp te maken dat aan al jouw wensen voldoet, kan er onverhoopt een situatie ontstaan dat we niet tot een overeenkomst kunnen komen:
  2. Het project wordt gedurende het proces geannuleerd vanuit de Klant;
  3. Het uiteindelijke ontwerp of product is toch niet naar wens.

   In één van bovenstaande situaties behoudt Blueprntd het recht de opdracht te annuleren en de eventuele aanbetaling te behouden, mits Blueprntd de eerste schetsfase heeft opgeleverd. Mocht de annulering plaatsvinden voor de oplevering van de eerste schetsfase, zal Blueprntd de eventuele aanbetaling zo snel mogelijk terugboeken.
   De Klant heeft na annulering geen recht op een eventuele restitutie van de aanbetaling, krijgt geen eventuele bestanden meer opgeleverd conform offerte en doet afstand van zijn rechten van eigendom.
 12. AUTEURSRECHT

  1. Tenzij anders afgesproken, blijven de auteursrechten eigendom van Blueprntd.
  2. Mocht de klant de illustratie(s) vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal of een andere uitingsvorm danwel willen verkopen, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Blueprntd. In dat geval zullen we een vergoeding afspreken voor de uitbreiding.
  3. Schetsen of ontwerpen welke niet behoren tot het eindproduct mogen nooit zonder toestemming van Blueprntd openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
  4. Het is de Klant niet toegestaan, zonder toestemming van Blueprntd, veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen, de werken door te verkopen of op andere wijze aan derden te verstrekken.
  5. Bij publicatie wordt, indien mogelijk, de naam Blueprntd vermeld.
  6. Blueprntd heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.
 13. PRIVACYVERKLARING

  1. Blueprntd beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacyverklaring van Blueprntd raadplegen.
  2. De Klant geeft schriftelijk toestemming voor het delen van schetsen en/of het eindproduct op (online) media voor eigen (promotionele) doeleinden van Blueprntd. Blueprntd respecteert dit besluit.
 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de overeenkomst tussen Blueprntd en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een geschil ontstaat, dan is de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd van dit geschil kennis te nemen.